# #
1 Hạng phòng
Số phòng
Giá giờ
Giá ngày
Giá đêm